#خداوند# به #موقع# عمل# میکند# ……God #acts #on# time#…

#خداوندبه موقع عمل میکند#……God acts on# time#…

So humble yourself under the mighty hand of God to make you proud at the right time.
1 Peter 5: 6

پس خویشتن را زیرِ دست نیرومند خدا فروتن سازید تا در زمان مناسب سرافرازتان سازد.
‮‮اول پطرس‬ ۵:۶

مسیح #عیسی #عشق #پدر #کتابمقدس #ایران #افغانستان #فارس #پارس #افغان #هموطن #عیسیمسیح #عیسیمسیحخدا #زندگی #خدا #نجات #آزادی #ایمان #محبت #آرامش #امید #حیات #ابدیت #پرستش #کلیسا


#Christ #Jesus #Love #Father #Sacred_Book #Iran #Afghanistan #Fars #Pars #Afghan #Catriot #Jesus_Christ #Jesus_Christ #Life #God #Save #Freedom #Faith #Love #Peace #Hope #Life #Eternity #Worship #Church

#اشتراک #Subscription

Mostafamasi.wordpress.com

#خداوند# امید# من# است#……….. #God #is #my hope#

خداوند امید من است… God is my hope

My soul is extinguished only for God because my salvation is from Him.  He is my only rock and my salvation and my tall castle.  So I will not move much.  How long will you attack a man so that all of you will let him go like a bent wall and a fence of movement?  O my soul, be silent only for God, because my hope is in him.  He is my only rock and my salvation, and my high fortress until I move.  God bless my salvation.  The rock is my strength and my refuge in God.  O people, always trust in him and pour your hearts into his presence.  Because God is our refuge, peace.Amen👑🙌

جان من فقط برای خدا خاموش می شود زیرا که نجات من از جانب اوست. او تنها صخره و نجات من است و قلعه بلند من. پس بسیار جنبش نخواهم خورد. تا به کی بر مردی هجوم میآورید تا همگی شما او راهلاک کنید مثل دیوار خمشده و حصار جنبش خورده؟ ای جان من فقط برای خدا خاموش شو زیراکه امید من از وی است. او تنها صخره و نجات من است و قلعه بلند من تا جنبش نخورم. برخداست نجات و جلال من. صخره قوت من وپناه من در خداست. ای قوم همه وقت بر اوتوکل کنید و دلهای خود را به حضور وی بریزید. زیرا خدا ملجای ماست، سلاه.

آمین 🙌

مسیح #عیسی #عشق #پدر #کتابمقدس #ایران #افغانستان #فارس #پارس #افغان #هموطن #عیسیمسیح #عیسیمسیحخدا #زندگی #خدا #نجات #آزادی #ایمان #محبت #آرامش #امید #حیات #ابدیت #پرستش #کلیسا

این پیام رو به دوستان خود اشتراک بگذارید.

Share this message with your friends.

#Christ #Jesus #Love #Father #Sacred_Book #Iran #Afghanistan #Fars #Pars #Afghan #Catriot #Jesus_Christ #Jesus_Christ_God #Life #God #Save #Freedom #Faith #Love #Peace #Hope #Life #Eternity #Worship #Church

کتابمقدس #انجیل #کلامخوش_خبر#مسیحیت #عیسیمسیح #عیسی #مسیح #عیسیمسیحخداوند #عیسیبنمریم #مسیحیان #مسیحیانایران #مسیحیانفارسیزبان #کلیسا #ایمانداران #ایماندارانمسیحی #موعظه #پیغام #پیغامکوتاه#بیت_عنیاهوشیانا #قیام #عیسی #مسیح #خداوند #رستاخیز #اصل #ایمان #مسیحیان #صلیب #روح_القدس #کلیساBook_of_the_God #Gospel #of_the_good_news#Christianity #Jesus_Christ #Jesus #Christ #Jesus_Christ_God #Jesus_Ben_Mary #Christians #Christians_of_Iran #Christians_of_Persian_language #Church #Believers #Christians_of_Christian # Preaching # Message # Message#Hoshiana #Rise #Jesus #Christ #God #Resurrection #Principle #Faith #Christians #Cross #Sacred_Spirit #Church

چرا پر کاه را در چشم برادرت میبینی,اما تیر چوب را در چشم خودت نمی بینی ؟متی› 3:7

Jullie zien wél dat er een splinter zit in het oog van iemand anders. Maar jullie merken helemaal niet dat er een hele balk in je eigen oog zit!
MATTEÜS 7:3

You do see that there is a splinter in someone else’s eye.  But you don’t notice at all that there is a whole beam in your own eye!
MATTHEW 7: 3

کتابمقدس #انجیل #کلامخوش_خبر

#مسیحیت #عیسیمسیح #عیسی #مسیح #عیسیمسیحخداوند #عیسیبنمریم #مسیحیان #مسیحیانایران #مسیحیانفارسیزبان #کلیسا #ایمانداران #ایماندارانمسیحی #موعظه #پیغام #پیغامکوتاه#بیت_عنیا

هوشیانا #قیام #عیسی #مسیح #خداوند #رستاخیز #اصل #ایمان #مسیحیان #صلیب #روح_القدس #کلیسا

#Book_of_the_God #Gospel #of_the_good_news
  #Christianity #Jesus_Christ #Jesus #Christ #Jesus_Christ_God #Jesus_Ben_Mary #Christians #Christians_of_Iran #Christians_of_Persian_language #Church #Believers #Christians_of_Christian # Preaching # Message # Message
#Hoshiana #Rise #Jesus #Christ #God #Resurrection #Principle #Faith #Christians #Cross #Sacred_Spirit #Church

دوستان لطفااین پیام را به اشتراک بگذارید تا برادر و خواهران هم برکت بگیرند …خادم خداوند: مصطفی مسیح

Friends, please share this message so that brothers and sisters can also be blessed … Servant of God: Mustafa Masih

Mostafamasih.wordpress.com

..امروز روز نجات استِ………Today is the day of salvation..Christ #Jesus #Love #Father #Sacred_Book #Iran #Afghanistan #Fars #Pars #Afghan #Catriot #Jesus_Christ #Jesus_Christ_God #Life #God #Save #Freedom #Faith #Love #Peace #Hope #Life #Eternity #Worship # Churchمسیح #عیسی #عشق #پدر #کتابمقدس #ایران #افغانستان #فارس #پارس #افغان #هموطن #عیسیمسیح #عیسیمسیحخدا #زندگی #خدا #نجات #آزادی #ایمان #محبت #آرامش #امید #حیات #ابدیت #پرستش #کلیسا

امروز روز نجات استToday is the day of salvation

توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. امروز روز نجات است. امروز یک فرصت و یک هدیه از جانب خداوند برای شماست. امروز روز نجات است.

Repent, for the kingdom of heaven is at hand.  Today is the day of salvation.  Today is an opportunity and a gift from God for you.  Today is the day of salvation.

‎#مسیح #عیسی #عشق #پدر #کتابمقدس #ایران #افغانستان #فارس #پارس #افغان #هموطن #عیسیمسیح #عیسیمسیحخدا #زندگی #خدا #نجات #آزادی #ایمان #محبت #آرامش #امید #حیات #ابدیت #پرستش #کلیسا

#Christ #Jesus #Love #Father #Sacred_Book #Iran #Afghanistan #Fars #Pars #Afghan #Catriot #Jesus_Christ #Jesus_Christ_God #Life #God #Save #Freedom #Faith #Love #Peace #Hope #Life #Eternity #Worship #  Church

لطفا این لینک و این پیام رو برای برکت گرفتن دوستان خود به اشتراک بگذاریدفیض خداوند با شما عزیزان ..mostafamasih.wordpress.com

Please share this link and this message to bless your friends. God bless you dear ones….

Mostafamasih.wordpress.com

‎#مسیح #عیسی #عشق #پدرChrist #Jesus #Love #Father #Sacred_Book #Iran #Afghanistan #Fars #Pars #Afghan #Catriot #Jesus_Christ #Jesus_Christ_God #Life #God #Save #Freedom #Faith #Love #Peace #Hope #Life #Eternity #Worship # Church #کتابمقدس #ایران #افغانستان #فارس #پارس #افغان #هموطن #عیسیمسیح #عیسیمسیحخدا #زندگی #خدا #نجات #آزادی #ایمان #محبت #آرامش #امید #حیات #ابدیت #پرستش #کلیسا

ایمان دارم خداوند زنده است واعتراف میکنم گناه کار بودم و از دست خودم هیچ کاری بر نمیومد و این خداوند بود که من را از تاریکی به نور وتوبه من را پذیرفت و تولدی تازه و نجاتی دوباره را به من داد آمین ——-I believe God is alive and I confess I was a sinner and I could not do anything about it and it was God who accepted me from darkness to light and my repentance and gave me a new birth and salvation again Amen

Dear ones, let one heart;
Let’s start our day with prayer
I pray for Iran and Iranians to be saved

May the Spirit of God fall on Iran and the evil spirits and powers of darkness
And the spirit of religion, fear, bigotry, high prices, violence, murder, death and oppression, prostitution and poverty, unemployment and all the forces of evil should come out of Iran in the name of Jesus Christ;
And let the spirit of peace, happiness and security flow …

O God, be the ruler of Iran
Execute your government on Iran
Destroy the evil palaces
And let your throne reign over Iran
And keep my loved ones in this desperate land under your protection
Amen in the name of Christ
Good morning

عزیزان بیایید یک دل؛
روزمان را با دعا آغاز کنیم
دعا میکنم ایران و ایرانی که نجات یابند 🙌🏻🙏🏻

🕊روح خدا بر ایران بریزد و ارواح شیطانی و قدرتهای تاریکی
و روحِ مذهب ، ترس ، تعصب ، گرانی ، خشونت ، کُشت و کشتار و مرگ‌ وظلم ، فحشا و فقر ، بیکاری و تمام قُوای شریر از ایران خارج شوند بنام‌ عیسای مسیح؛
و روح آرامش و شادی و امنیت جاری شود …

ای خداوند تو حاکم بر ایران باش
حکومت تو بر ایران به اجرا درآید
کاخهای شریر از هم پاشیده شود
و تخت پادشاهی تو بر ایران سلطنت کند
و عزیزانم را در این سرزمینِ ناامید در پناه خودت نگه داری🙇🏻‍♂💛
آمین بنام‌ مسیح✝
صبحتون بخیر🕊🌿☀️🌈🌸🍃

خادم خداوند مصطفی مسیح

Servant of God Mustafa Christ

‎#مسیح #عیسی #عشق #پدرمنتظر حضورتون هستیم که از صحبتهای برادر وارطان عزیز برکت بگیریم 💟✝️🙏 #کتابمقدس #ایرانWe are waiting for your presence to be blessed by the words of our dear brother Vartan 💟✝️🙏 #افغانستان #فارس #پارس #افغان #هموطن #عیسیمسیح #عیسیمسیحخدا #زندگی #خدا #نجات #آزادی #ایمان #محبت #آرامش #امید #حیات #ابدیت #پرستش #کلیسا

جلسات هفتگی دعا و پرستش کلیسای جامع فارسی زبانان این پیغام را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید تا بتونن از موعظه کشیش وارتان برکت بگیرند خادم خداوند مصطفی مسیح ..Weekly Prayer and Worship Meetings of the Persian-speaking Cathedral Share this message with your friends so that they can be blessed by the sermon of your pastor, Servant of God Mustafa Christ.

منتظر حضورتون هستیم که از صحبتهای برادر وارطان عزیز برکت بگیریم 💟✝️🙏

We are waiting for your presence to be blessed by the words of our dear brother Vartan ✝️

Weekly Prayer and Worship Meetings of the Persian-speaking Cathedral Share this message with your friends so that they can be blessed by the sermon of your pastor, Servant of God Mustafa Christ.

Human rights violations in Iran……نقض حقوق بشر در ایران

Human rights violations in Iran……
نقض حقوق بشر در ایران

⭕️قطعنامه محکومیت نقض شدید و فاحش حقوق‌بشر در جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه از سوی کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل با ۷۹ رای موافق، ۳۲ مخالف و ۶۴ رای ممتنع تصویب شد. این قطعنامه به پیشنهاد کانادا و ۳۰ کشور دیگر از جمله آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه ارائه شده بود.

The resolution condemning the grave and gross human rights violations in the Islamic Republic of Iran was adopted on Wednesday by the Third Committee of the UN General Assembly with 79 votes in favor, 32 against and 64 abstentions.  The resolution was proposed by Canada and 30 other countries, including the United States, Britain, Germany and France

#Georgefloyd # مرد_را_میکشند_زبانشان_هم_دراز_است
# مسعودمولوی # رومينااشرافي # قاسم_سلیمانی # رائفی_پور # منوتوخبر # خبرفوری # شورش ٥٧ # خامنه_ای_یک_حرامزاده_است #khameneivirus #azadi #freedom # قیام # ایران # بنديان_سياسى # zindيان_عقیدتی # مردن_عقیدتی  #Freeiran
# ديگه_تمام_ماجرا
#Terrorist_Corps_Pasdaran #National_Demonstrations #I overthrow

جمهوری اسلامی داعشی ایران انتخاب من نیست ….The Islamic Republic of Iran is not my choiceThe Islamic Republic of Iran is not my choice

Forty years of blatant theft from people Forty years of eating people’s property Forty years of cultivating the killing of innocent people Forty years of coercion Forty years of unfortunate people Forty years of sad people Forty years of mourning Forty years without a library culture  Forty years of worthless money Forty years of devaluing people in the world Forty years You sleep comfortably and others are sad Forty years Forty years Forty years Forty years A young man’s life is destroyed Forty years of youth is taken away from youth Forty years People are kept depressed Forty years  Many years forty years forty years and ……………….

چهل سال دزدی آشکار از مردم چهل سال خوردن مال مردم چهل سال کشت کشتار مردم بیگناه چهل سال زورگویی چهل سال مردم بی رفاه چهل سال مردم غمگین چهل سال عذا داری چهل سال بدون فرهنگ کتاب خانی چرا ک اطلاعات مردم نره بالا چهل سال خفت در جهات چهل سال پول بی ارزش چهل سال بی ارزش کردن مردم در دنیا چهل سال تو راحت بخواب و بقیه ناراحت چهل سال چهل سال چهل سال چهل سال عمر یک جوان را ب فنا دادن چهل سال جوانی را از جوانان گرفتن چهل سال مردم رو افسرده نگهداشتن چهل سال های زیاد چهل سال چهل سال و……………….

خامنه ای تروریست و کودک کش جنایتکار و غارتگر بیت المال مردم ایران شریر است نابود باید گردد

Khamenei is a terrorist and a child killer, a criminal and a looter of the treasury of the Iranian people.

‏#georgefloyd #مردمرامیکشندزبانشانهمدرازاست
‏‎‏‎#مسعودمولوي#رومينااشرافي ‎#قاسمسلیمانی #رائفیپور #منوتوخبر #خبرفوری ‏#شورش٥٧#خامنهاییکحرامزادهاست #khameneivirus #azadi #freedom #قيام #ايران #زندانيانسياسى #زندانيانعقيدتي #مرگبرخامنهاي #براندازیيم#قيام #رهايي #آزادي#آخوندفاسد ‎‏‎‏#freeiran
‏‎‏‎‏‎‏‎#ديگهتمامماجرا
‏‎‏‎‏‎‏‎#سپاهتروریستیپاسداران #تظاهرات_سراسری #براندازم

#Georgefloyd # مرد_را_میکشند_زبانشان_هم_دراز_است
# مسعودمولوی # رومينااشرافي # قاسم_سلیمانی # رائفی_پور # منوتوخبر # خبرفوری # شورش ٥٧ # خامنه_ای_یک_حرامزاده_است #khameneivirus #azadi #freedom # قیام # ایران # بنديان_سياسى # zindيان_عقیدتی # مردن_عقیدتی  #Freeiran
# ديگه_تمام_ماجرا
#Terrorist_Corps_Pasdaran #National_Demonstrations #I overthrow

‎#مسیح #عیسی #عشق #پدرChrist #Jesus #Love #Father #Sacred_Book #Iran #Afghanistan #Fars #Pars #Afghan #Catriot #Jesus_Christ #Jesus_Christ_God #Life #God #Save #Freedom #Faith #Love #Peace #Hope #Life #Eternity #Worship # Church #کتابمقدس #ایران #افغانستان #فارس #پارس #افغان #هموطن #عیسیمسیح #عیسیمسیحخدا #زندگی #خدا #نجات #آزادی #ایمان #محبت #آرامش #امید #حیات #ابدیت #پرستش #کلیسا

پیوسته در حضور خداوند دعا کنید…

Pray constantly in the presence of God

But ye, brethren, are not in darkness, until that day come unto you as a thief: for ye are all the sons of light, and the sons of day: we are not of the night and of the darkness.  So let us not fall asleep like others, but be awake and alert.  Because the sleepers sleep at night and the drunkards get drunk at night.  But we who are from day to day, be vigilant, put on the boiling of faith and love and the hope of salvation.  For God did not appoint us to be angry, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ, who lives for the dead, whether we are awake or asleep.  So comfort each other and build each other up, as you do.
1 Thessalonians 5: 4-11


#Christ #Jesus #Love #Father #Sacred_Book #Iran #Afghanistan #Fars #Pars #Afghan #Catriot #Jesus_Christ #Jesus_Christ #Life #God #Save #Freedom #Faith #Love #Peace #Hope #Life #Eternity #Worship #Church

لیکن شماای برادران در ظلمت نیستید تا آن روز چون دزد برشما آید، زیرا جمیع شما پسران نور و پسران روز هستید، از شب و ظلمت نیستیم. بنابراین مثل دیگران به خواب نرویم بلکه بیدار و هشیارباشیم. زیرا خوابیدگان در شب میخوابند ومستان در شب مست میشوند. لیکن ما که ازروز هستیم، هشیار بوده، جوشن ایمان و محبت وخود امید نجات را بپوشیم. زیرا خدا ما را تعیین نکرد برای غضب بلکه بجهت تحصیل نجات، بوسیله خداوند ما عیسی مسیح، که برای مامرد تا خواه بیدار باشیم و خواه خوابیده، همراه وی زیست کنیم. پس همدیگر را تسلی دهیدو یکدیگر را بنا کنید، چنانکه هم میکنید.
‮‮۱تسالونیکان‬ ۵:۴-۱۱

مسیح #عیسی #عشق #پدر #کتابمقدس #ایران #افغانستان #فارس #پارس #افغان #هموطن #عیسیمسیح #عیسیمسیحخدا #زندگی #خدا #نجات #آزادی #ایمان #محبت #آرامش #امید #حیات #ابدیت #پرستش #کلیسا

لطفا این پیغام را برای دوستان خود ارسال کنید تا برکت بگیرند خادم خداوند مصطفی مسیح

Please send this message to your friends to bless the servant of God Mustafa Christ

صلیب مسیح اثبات کننده چه چیز است ؟What does the cross of Christ prove?

Mostafamasih.wordpress.com

«And to reconcile everything with himself through him, because he created health with the blood of his cross.  Yes, by him, whether on earth or in heaven. ”
Colossians 20: 1

“و اینکه بوساطت او همهچیز را با خودمصالحه دهد، چونکه به خون صلیب وی سلامتی را پدید آورد. بلی بوسیله او خواه آنچه بر زمین وخواه آنچه در آسمان است.”
‮‮کولسیان‬ ‭۲۰:۱

صلیب مسیح اثبات این دو چیز است…

1:محبت خداوند 2:عمق فاجعه بار گناه The cross of Christ is the proof of these two things …
1: God’s love 2: The catastrophic depth of sin☝☝☝☝☝👑💞🙌🙇👥

جلال بر نام خداوند عیسی مسیح خادم خداوند مصطفی مسیح لطفا پیغام را به اشتراک بگذارید تا دوستان هم برکت بگیرند فیض خداوند با شما فرزندان و ایمان داران خداوند

Glory in the name of God Jesus Christ Servant of God Mustafa Christ Please share the message so that friends can also be blessed. God’s grace be with you children and believers of God.

Mostafamasih.wordprees.com

وب‌گاه خود را روی WordPress.com بسازید
شروع کنید